+48 572 00 10 10

Czynne całą dobę

Przymusowe leczenie alkoholowe

Porozmawiajmy o dogodnej dla Ciebie porze.
NIEZOBOWIĄZUJĄCA ROZMOWA – UMÓW SIĘ TERAZ
Przymusowe leczenie alkoholowe jest rozwiązaniem, które może być przeprowadzone w przypadku każdej dorosłej osoby mającej problem z alkoholem, która samodzielnie nie wyraża chęci na skierowanie się na terapię. Orzeka o tym sąd zgodnie z przepisami ustawy o zachowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do poddania się przymusowemu leczeniu alkoholowemu można zobowiązać uzależnionych, którzy w związku z nadużywaniem alkoholu powodują demoralizacje małoletnich, powodują rozkład życia rodzinnego, regularnie zakłócają spokój bądź porządek publiczny czy uchylają się od pracy. Przymusowe leczenie alkoholowe może się odbyć jedynie, gdy doszło do jakiejkolwiek z wymienionych sytuacji. Wówczas osoba uzależniona od alkoholu jest kierowana na specjalistyczne badania wykonane przez biegłego, który sporządza opinię określającą czy występuje uzależnienie od alkoholu oraz wskazuje typ zakładu leczniczego.

O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu uzależnienia od alkoholu w ośrodku lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy zgodnie z miejscem zamieszkania bądź pobytu uzależnionego. Alkoholik, wobec którego orzeczono obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu musi stawić się w wyznaczonym dniu we wskazanym ośrodku lecznictwa odwykowego. W wypadku uchylania się od wykonania tego obowiązku sąd może zastosować przymus.

Należy zauważyć, iż długość leczenia odwykowego jest zdeterminowana przez jego cel, przy czym maksymalnie może trwać dwa lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu. Termin przymusowego leczenia w ośrodku osoby uzależnionej od alkoholu może być skrócony przez sąd na wniosek kuratora, osoby uzależnionej, zakładu leczącego, prokuratora bądź z urzędu, po zasięgnięciu opinii ośrodka, w którym osoba leczona przebywa.

Porozmawiajmy o dogodnej dla Ciebie porze.
NIEZOBOWIĄZUJĄCA ROZMOWA – UMÓW SIĘ TERAZ